ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. οικ.24541/409/Φ.4.2 Τροποποίηση της με αριθμ. οικ.81540/1445/Φ.4.2./31-12-2015 (Β΄ 2984) κοινής υπουργικής απόφασης «Απλούστευση και ένταξη των διαδικασιών:
1) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων.
2) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου.
3) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)». ΦΕΚ 1424 Β 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Απόφαση 37776/2645 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιοόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή απο τον κύυριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου) αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας καθως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. ΦΕΚ 1882 Β 30 ΜΑΙΟΥ 2017 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4439/2016: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδη γίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις. [ΦΕΚ 22Α 30/11/2016]

Απόφαση Αριθμ. οικ.81540/1445/Φ.4.2: Απλούστευση και ένταξη των διαδικασιών: 1) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατη− ρίων υγρών καυσίμων 2) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρα− τηρίων αμιγώς υγραερίου 3) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατη− ρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Με− ταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέ− ντρων Εξυπηρέτησης (Ε.ΚΕ.).  [ΦΕΚ 2984 Β 31/12/2015]

Καθορισμός πρόσθετων προστατευτικών μέτρων για την μείωση των αποστάσεων ασφαλείας των πρατηρίων καυσίμων  [ ΦΕΚ 2927Β/2012 ]

Αποστάσεις πρατηρίων υγρών κασυίμων (πυρασφάλεια)

Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την δυνατότητα χορήγησης και μεταβίβασης της αδειας λειτουργίας και της χρονικής ισχύος αυτής για εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων, πλυντηρίων - λιπαντηρίων, σταθμών αυτοκινήτων και συνεργείων , που λειτουργούν σε κτίρια που εξ ολοκλήρου ή τμήματά τους έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του Ν. 4014/11.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4070 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. [ΦΕΚ 82Α/10-04-2012] Για τα ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ βλ. άρθρα 114 έως 115. Για θέματα εμπορευματικών - επιβατικών μεταφορών, βλ. άρθρα 116 έως 121

Διευκρινιστική εγκύκλιος για πρατήρια υγρών καυσίμων, όπως ισχύει, ΕΔΩ