Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερεικών Τμημάτων του Π.Σ.Δ.Μ.-Η., ρυθμίζει τα θέματα της λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων.