Εδώ θα δημοσιεύονται θέματα σχετικά με την άσκηση επαγγέλματος καθως και φορολογικά θέματα:

Η κράτηση υπέρ ΕΜΠ έχει καταργηθεί όπως και η κράτηση υπέρ ΤΣΜΕΔΕ: Διευκρίνιση απο το Γενικό Λογιστήριο 

Εγκύκλιος απο τον ΕΦΚΑ για τις εισφορές των μισθωτων μηχανικών ιδιωτικού τομέα. Η εγκύκλιος ΕΔΩ 

Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ (13-2-1017) η οποία προσδιορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εισφορών και κρατήσεων για έκδοση άδεισας δόμησης. Δειτε την εγκύκλιο ΕΔΩ.

Δημοσιεύτηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος για τισ ασφαλιστκές εισφορές απασχλουμένων με "μπλοκάκι". Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 24/1/2017: "Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017» ΕΔΩ

Οι αμοιβές μηχανικού καταβάλλονται πλέον και με internet banking. Η ανακοίνωση απο το ΤΕΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 28 Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. (ΦΕΚ Α' 34/23-03-2015)

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων εγγραφων [ΦΕΚ 74 Α _26_3_2014]

Ο προκαταβλητέος φόρος μηχανικών υποβάλλεται πλεον ηλεκτρονικά απο την 1/1/2014. Απο την ΔΟΥ λαμβάνεται ο κωδικός πληρωμής και η εξόφληση γίνεται στις τράπεζες.

Με το Ν. 4093/2012 *ΦΕΚ Α222" , και ειδικότερα με την Παράγραφο Ε , εφαρμόζεται ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, με ισχυ απο 1/1/2013. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που επιφέρει για τους μηχανικούς, είναι οτι από 01/01/2013 το βιβλίο εσόδων εξόδων ή απλογαρφικό ,  είναι αθεώρητο (είτε χειρόγραφο, είτε μηχανογραφημένο ) και οτι η τιμολόγηση αντιμετωπίζεται διαφορετικά για επεγγελματίες και διαφορετικά για ιδιώτες. Συγκεκριμένα, σε επαγγελματίες θα γίνεται με ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ αθεώρητο , ενώ σε ίδιώτη με ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΣΟΔΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ θεωρημένη. Οι υπάρχουσες θεωρημένες ΑΠΥ, θα χρησιμοποιηθούν μεχρι να εξαντληθούν. Για την εφαρμογή του Ν. 4093, έχει εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος

22/02/2012: Προθεσμίες υποβολής συμβάσεων μηχανικών

20/09/2011: Για τις συμβάσεις που συνάπτει ένας μηχανικός με τον πελάτη του, δείτε εδώ τυποποιημένα παραδείγματα απο το ΤΕΕ

Βασικές διατάξεις που ορίζουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Επιβλέποντος Μηχανικού;

 Στο άρθρο 91 του Π.Δ/τος 696/1974, όπως αυτό ισχύει, καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του επιβλέποντος μηχανικού στην επίβλεψη των κτιριακών έργων.

 Στο άρθρο 15 της Υ.Α. Δ14/19164/1997 αναφέρονται οι υποχρεώσεις και ευθύνες του επιβλέποντος σχετικά με τη σκυροδέτηση.

 Επίσης στο άρθρο 7 του Ν.1396/1983 προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του επιβλέποντος, που αφορούν τη λήψη και τήρηση των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές.

 'Οσον αφορά την ποινική ευθύνη του μηχανικού, αυτή ορίζεται στο άρθρο 286 του Ποινικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2331/1995.

Σχετικά με την ευθύνη του μηχανικού, δείτε παρακάτω το συνημμένο πόρισμα της ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

 

Ρυθμίσεις του επαγγέλματος  του μηχανικού

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4439/2016: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδη γίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις - ΑΡΘΡΟ 29: Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού. [ΦΕΚ 22Α 30/11/2016]

 

Συνημμένα:
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Ασφαλιστικές εισφορές απασχολουμένων με Τιμ Παρ Υπηρεσιών _ μπλοκάκια_ Αρ Πρωτ  )Ασφαλιστικές εισφορές απασχολουμένων με Τιμ Παρ Υπηρεσιών _ μπλοκάκια_ Αρ Πρωτ [ ]145 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών μισθωτών ιδιωτικού τομέα Εγκύκλιος ΕΦΚΑ.pdf)Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών μισθωτών ιδιωτικού τομέα Εγκύκλιος ΕΦΚΑ.pdf[ ]1070 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ _ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΝ ΑΝΤΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (1).pdf)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ _ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΝ ΑΝΤΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (1).pdf[ ]3705 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017  ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕ)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕ[ ]2354 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εισφορών και κρατήσεων για έκδ)Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εισφορών και κρατήσεων για έκδ[ ]96 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ.pdf)ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ.pdf[ ]410 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.pdf)ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ [ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ][ ]2479 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Η κράτηση υπερ ΕΜΠ έχει καταργηθεί.pdf)Η κράτηση υπερ ΕΜΠ έχει καταργηθεί.pdf[ ]105 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.pdf)ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.pdf[ ]222 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Καταβολή αμοιβών με internet banking.pdf)Καταβολή αμοιβών με internet banking.pdf[ ]261 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  Ν 4093 _ 2012.pdf)ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ν 4093 _ 2012.pdf[ ]2291 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.pdf)ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.pdf[ ]792 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ.pdf)ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ.pdf[ ]128 Kb