Με ΝΌΜΟ 4512/17 Ιανουαρίου 2018  " Ρυθμίσεις για θέματα Κτηματολογίου, Λατομεία, Ορυχεία, Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, Αρτοποιία και άλλα."   ΦΕΚ 5Α/17/01/2018   κεφάλαιο Ε αρθρο 167 τροποιούνται οι ρυθμίσεις για τα αρτοποιεία

17/5/2013: Με την πρώτη παράγραφο της Υποπαραγράφου Η.1 του ν. 4152/2013, ΦΕΚ 107 Α/13, τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν.3526/2007 που αφορά τις  προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή, εξαλείφεται η προϋπόθεση ύπαρξης ελάχιστου χώρου για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου άρτου , καθώς και η υποχρεωτική ύπαρξη σταθερού χωρίσματος ύψους τουλάχιστον 2 μέτρων σε περίπτωση που το πρατήριο δεν αποτελούσε ανεξάρτητο κατάστημα. Δείτε το Νόμο και την σχετική εγκύκλιο για τα πρατήρια άρτου. 

.