Απόφαση Αριθμ. 50067/28/2017:  Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ  [ΦΕΚ 3952/Β/10-11-2017]