Κρατήσεις αποζημιώσεων Ελέγκτών Δόμησης :
1.Σύμφωνα με την Απόφαση 299 "Ελεγχος έργων και εργασιών δόμησης" ΦΕΚ 57Β 16 Ιανουαριου 2014 παρ. 2γ του άρθρου 3 "  Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν υπόκεινται σε οποιαδήποπττε εισφορά και κράτηση υπέρ τρίτων " Με βάση αυτή την αναφορά, μέχρι σήμερα, δεν εδιεργείτο παρακράτηση φόρου 20% επι των αμοιβων των ΕΔ. 
2. Σύμφωνα όμως,  με το έγραφο με ΑΔΑ : 788Λ46ΜΠ32-ΨΞΖ  του Διοικητή ΑΑΔΕ, ορίζεται οτι: "Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι ελεγκτές δόμησης που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4030/2011, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τον ν.4389/2016, για τους ελέγχους που διενεργούν με βάση την 299/2014 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 57/Β/16-1- 2014) αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και στα ποσά που καταβάλλονται διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 64 του ν.4172/2013." Συνεπώς, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι αμοιβές των ΕΔ υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% 
 
Ελεγχος Εργων και Εργασιών Δόμησης. Εγγραφο ΥΠΕΝ 26/10/2015 
 
Νεα ΚΥΑ για έλεγχο έργων και εργασιών δόμησης [ΦΕΚ 57Β 2014]
 
Τροποοίηση του 4030/2011 με το άρθρο 50 του Ν. 4178/2013 [ΦΕΚ 174Α/08-08-2013], αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης κλ.  
 
 
Ελεγχος έργων και εργασιών δόμησης Y.Α 9875/2012 [ΦΕΚ 465/24-2-2012]
 
 
Αίτηση Υ. ΔΟΜ. για ορισμό Ελεγκτή Δόμησης
 
 
Αιτηση Επιβλέποντος Μηχανικού για ορισμό Ελεγκτή Δόμησης
 
 
 
 
21/03/2012: Εγγραφο 573/21-03-2012 του ΥΠΕΚΑ σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου εργασιών δόμησης απο τους ελεγκτές δόμησης
 
 
14/03/2012: Oι εξετάσεις για τους ελεγκτές δόμησης, περιλαμβάνουν, για όλες τις ειδικότητες μηχανικών, ολη την υλη, όπως αυτή αναφέρεται στην σχετική νομοθεσία. Ανάλογα με την ειδικότητα, διαφέρει το μείγμα των ερωτήσεων, με περισσότερες ερωτήσεις απο την ειδικότητα του εξεταζομένου. Οι εξετάσεις είναι ηλεκτρονικές, πολλαπλών επιλογών . Υποβάλλονται 50 ερωτήσεις και απαιτούνται 34 σωστές απαντήσεις σε χρόνο 60 λεπτών.
 
 
 

 

Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ : "Ο έλεγχος των κατασκευών για τις οποίες απαιτείται άδεια δόμησης, πραγματοποιείται απο τους ελεγκτές δόμησης"

Οι Υπηρεσίες Δόμησης παύουν να έχουν αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή του ελεγκτικού έργου, το οποίο πλέον ανατίθεται στους Ελεγκτές Δόμησης. Για τους Ελεγκτές Δόμησης έχουν εκδοθεί:
1. Η κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός κατηγοριών Ελεγκτών Δόμησης, εξεταστέας ύλης, φορέα και διαδικασίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης» (ΦΕΚ Β’ 252), στην οποία καθορίζεται η διαδικασία για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης.
2. Η κοινή υπουργική απόφαση «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης» (ΦΕΚ Β΄ 465), στην οποία ορίζεται ο ακριβής αριθμός των απαιτούμενων ελέγχων ανά κατηγορία και είδος οικοδομικού έργου, η διαδικασία ορισμού Ελεγκτή Δόμησης, οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις για τη διενέργεια των ελέγχων, αλλά και τα ακριβή σημεία ελέγχου ανά στάδιο και κατηγορία ελέγχου.
Επίσης, έχει εκδοθεί Πρόσκληση (οικ.315/23.02.2012), για την υποβολή αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από 1η Μαρτίου 2012, όσων επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια Ελεγκτή Δόμησης και να εγγραφούν στο οικείο Μητρώο.
Οι υποψήφιοι πρέπει:
- να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ή πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικοί, με αναγνωρισμένα τα επαγγελματικά τους προσόντα στη χώρα μας,
- να διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (δικαίωμα διενέργειας ελέγχων σε κτίρια συνολικής επιφάνειας μικρότερης ή ίσης 1.000 τ.μ.) ή τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (δικαίωμα διενέργειας ελέγχων σε κτίρια συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των 1.000)τ.μ.) σε θέματα μελέτης ή επίβλεψης ή κατασκευής κτιρίων,
- να επιτύχουν σε εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις 12 Μαρτίου 2012. Στο Παράρτημα της παραπάνω απόφασης καθορίζεται το περιεχόμενο της ύλης των εξετάσεων.
* Εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι ή οι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Εγχειρίδιο χρήσης για την υποβολή αίτησης και οδηγίες για την διαδικασία μέχρι τις εξετάσεις.   Αφού υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση, εξετάζεται και σε περίπτωση θετικής κρίσης, η προωθείται στο στάδιο " Είναι τυπικά εντάξει και αναμένεται εξέταση" Τότε, ο υποψήφιος ενημερώνεται ηλεκτρονικά, το όνομά του αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και πληρώνει 50 € στο ΤΕΕ, για να πάρει ημερομηνία εξέτασης. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο ΠΤ του ΤΕΕ επιλογής του υποψηφίου, διεξάγονται ηλεκτρονικά, είναι τέστ πολλαπλών επιλογών και διαρκούν περίπου 60 λεπτά.

> Υποβολή αίτησης για Ελεγκτής Δόμησης.
(Για την υποβολή αίτησης απαιτείται η χρήση των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων του ΥΠΕΚΑ.)

> Διαδικασία απόκτησης κωδικών (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν).

Το έργο των Ελεγκτών Δόμησης παρακολουθείται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ), η οποία ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ) της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ).